FGU FYN ordens- og samværsregler

Ordens- og samværsregler på FGU FYN

På FGU Fyn arbejder vi ud fra 4 værdier; anerkendelse, fællesskab, faglighed og lærelyst. Vores værdier udgør rammerne for den måde, vi er sammen på hver dag.

Rammer

 • Vi udviser en adfærd, så andre kan være trygge ved at være sammen med os
 • Vi viser hensyn til hinanden
 • Vi omgås hinanden med anerkendelse og overholder almindelige normer for godt samvær.
 • Vi gør alle vores bedste hver dag
 • Vi anerkender, andre også gør deres bedste hver dag
 • Vi møder til tiden og hver dag
 • Vi er med til, at der er rent og ryddeligt på skolen
 • Vi anvender mobiltelefonen og læse/skriveteknologier som et positivt redskab, når det er relevant i dine læringsaktiviteter
 • Vi arbejder aktivt med uddannelses- og forløbsplan i undervisningen og læringsaktiviteter

Regler
Skole – elev (Vi er lig med skolen)

 1. Vi tillader ikke mobning eller anden form for chikane, hverken fysisk, psykisk eller digitalt.
 2. Vi tillader ikke voldelig, truende og/eller gentagende belastende adfærd.
 3. Vi tillader ikke besiddelse, salg eller indtagelse af alkohol eller andre rusmidler på skolens område, eller i skoletiden.
 4. Vi tillader ikke rygning/snus, brug af andre erstatningsprodukter eller beslægtede produkter på skolens område eller i skoletiden.
 5. Vi tillader ikke snyd i undervisningen eller ved prøver.
 6. Vi tillader ikke støjende eller larmende adfærd
 7. Vi laver sammen en forløbsplan på baggrund af din uddannelsesplan, som du skal følge
 8. Vi tillader ikke lyd- og billedoptagelser, herunder også deling af en anden elev/ansats private forhold. Det gælder også uden for skoletid
 9. Vi forbeholder os ret til at bede dig om at rusmiddelteste ved begrundet mistanke om påvirkning af rusmidler
 10. Vi tillader ikke religiøs forkyndelse
 11. Vi tillader ikke ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd

Elev – skole (Vi er lig med eleverne)

 1. Vi deltager aktivt i læringsaktiviteter
 2. Vi medbringer selv pc, skriveredskaber samt øvrigt relevant hjælpeudstyr til læringsaktiviteter
 3. Vi melder fravær til kontaktlæreren på skolen via telefonopkald
 4. Vi anvender institutionens arbejdstøj, hvor det er påkrævet

Sanktioner

Skolen kan mundtligt eller skriftligt give dig en irettesættelse i tilfælde af en eller flere mindre og ikke-alvorlige overtrædelser af ordens- og samværsreglerne. Omfanget vurderes af skoleledelsen.

Skolen kan give dig en skriftlig advarsel i andre tilfælde af en eller flere overtrædelser af ordens- og samværsreglerne.

Skolen kan også træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner, eventuelt en kombination af dem:

 1. Skolen kan helt eller delvis udelukke dig fra læringsaktiviteter på skolen.
 2. Skolen kan i en periode give dig et forbud mod at medbringe og anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon. Perioden fastsættes af skoleleder eller af vejleder på vegne af skoleleder.
 3. Skolen kan inddrage en eller flere af dine personlige genstande, herunder mobiltelefon i op til et døgn.
 4. Skolen trækker dig i skoleydelse, hvis du kommer for sent, går før tid, eller du noteres med ulovligt fravær. Kommer du for sent eller går før tid, trækkes du i skoleydelse for den tid, du mangler af din skoledag; dog mindst 30 minutter.
 5. Skolen kan træffe afgørelse om at trække dig i skoleydelse i op til 5 skoledage.
 6. Du kan midlertidig udelukkes fra undervisning i op til 10 skoledage. Skolen registrerer dit fravær under udelukkelsen som påbudt og dermed lovligt fravær.
 7. Ved mistanke om påvirkning af rusmidler, forbeholder skolen sig retten til at rusmiddelteste dig. Ved positivt resultat vil du øjeblikkeligt hjemsendes og dine forældre/pårørende kontaktes; også hvis du er over 18 år. Overtrædelser af reglerne ved ekskursioner kan medføre hjemsendelse for egen regning og uden ledsagelse efter lærernes suveræne afgørelse.
 8. Skoleledelsen kan beslutte at tilbyde dig overflyttelse til anden skole i institutionen eller anden institution, så du kan gøre din uddannelse færdig
 9. Skolen kan bortvise dig fra skolen/institutionen og/eller fra uddannelsen.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823                   Privatlivspolitik